Aktualności


06.06.2018

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie: siedziba: 59-300 Lubin ul. 1-go Maja 16B

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Główną działalnością jednostki jest prowadzenie wychowania przedszkolnego, w oparciu o przepisy prawa oświatowego.

W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora danych szczególnych kategorii w zakresie wynikającym w szczególności z prawa pracy (art.6 ust. 1 lit. b: art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, a także wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO) ; Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w jednostce.
3. Na podstawie zgody, w szczególności uzyskania zezwolenia na kontakty z podmiotem danych, (art.6 ust. 1 lit. a; RODO): Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne.
Jednocześnie administrator oświadcza, iż
• Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
• Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
• Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
• Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
• Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
• Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych.
• Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
• Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
• W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

adres poczty elektronicznej: pm13@ok.um.lubin.pl Lub listownie na adres placówki
• RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

09.04.2018

Wiadomość dla rodziców RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego
na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

15.02.2018

„JÓZIO I STEFA” NA PODIUM!


Komenda Powiatowa Policji w Lubinie przy współpracy z „Domem Dziennego Pobytu Senior” zorganizowała konkurs dla szkół i przedszkoli z naszego miasta pt.: „Wnuczku zadbaj o bezpieczeństwo swoich dziadków.” Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy IV i V uczęszczające na zajęcia koła teatralnego, w składzie: Zofia Wyborska, Aleksandra Iwanów, Michał Bartkowicz, Laura Oblej oraz Lena Gierlecka. Nasi podopieczni zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie w krótkiej inscenizacji happeningowej pt.: „Józio i Stefa w opałach”. Panie policjantki nagrały występy wszystkich uczestników konkursu, by po naradach wybrać finalistów. Udało się! Nasi mali aktorzy oczarowali jury i zajęli pierwsze miejsce wśród lubińskich przedszkoli. Swoje wspaniałe przedstawienie, zaprezentowali na większej scenie w Centrum Kultury Muza, w ramach spotkań literackich organizowanych przez „Dom Dziennego Pobytu Senior”. Gratulujemy! Czekamy na dalsze sukcesy!