Rekrutacja do naszego przedszkola


Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych Gminy Miejskiej Lubin na rok szkolny 2015/2016

I. Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu.
Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

2. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola (dalej "Wniosek") znajdujący się na stronie internetowej pod adresem     www.lubin.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole (wg preferencji). Po zakończeniu wprowadzania danych Wniosek należy wydrukować, podpisać i łącznie z załącznikami (jeżeli wystąpią) złożyć tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).
Osoby niemające dostępu do Internetu mogą pobrać Wniosek w każdym przedszkolu i wypełnić go odręcznie a następnie złożyć tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).
Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

3. Dzieci zmieniające przedszkole.
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu Wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

4. Dzieci młodsze niż 3 letnie.
Rodzice dzieci młodszych niż 3 letnie (urodzonych po 31.12.2012 roku) nie uczestniczą w rekrutacji drogą elektroniczną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 14 ust. 1b ustawy o systemie oświaty). W tym celu należy pobrać, wypełnić odręcznie i złożyć Wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru w formie papierowej.
5. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument (Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola) i podpisują z Dyrektorem przedszkola umowę o świadczenie usług. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

II. Harmonogram rekrutacji

Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2-9.03.2015 r.
Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców 16.03.2015 r.
Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)  16-31.03.2015 r.
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 17.04.2015 r.
Składanie przez rodziców Potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola  20-24.04.2015 r.
Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola  30.04.2015 r.
Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca 05.05.-31.08.2015 r.

III. Kryteria naboru do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016.

1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
Do publicznych przedszkoli przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Lubin. Pierwszeństwo mają dzieci: 5 letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz 4 letnie mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt):
1) Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) - 100 pkt
2) Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt
4) Niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt
5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt
2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr III/38/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 lutego 2015 roku.
1) Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, którzy pracują/studiują/uczą się stacjonarnie:
a) obydwoje rodziców (w tym rodzic samotnie wychowujący) – 8 pkt
b) jedno z rodziców – 4 pkt
2) Gmina Miejska Lubin wskazana, jako miejsce zamieszkania, w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym przez:
a) obydwoje rodziców kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący) – 32 pkt
b) jednego z rodziców – 16 pkt
3) Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru - 2 pkt

3. Sposób dokumentowania spełniania kryteriów podstawowych i dodatkowych:
a) dla „wielodzietność rodziny dziecka” - złożenie oświadczenia o wielodzietności (wychowywaniu trójki lub więcej dzieci) rodziny dziecka umieszczonego we Wniosku,
b) dla „niepełnosprawność dziecka” - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
c) dla „niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka; niepełnosprawność obojga Rodziców dziecka;”- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,poz. 721, z późn. zm.),
d) dla „dziecko, które posiada niepełnosprawne rodzeństwo”- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności,
e) dla „ samotne wychowywanie dziecka w rodzinie” - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz złożenie oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem umieszczonego we Wniosku, samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
f) dla "objęcie dziecka pieczą zastępczą" - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);
g) dla „rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, którzy pracują/studiują/uczą się stacjonarnie" - złożenie oświadczenia rodziców/opiekunów o zatrudnieniu/studiowaniu/uczeniu się w trybie stacjonarnym umieszczonego we Wniosku,
h) dla "Gmina Miejska Lubin wskazana, jako miejsce zamieszkania, w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym przez rodziców/opiekunów prawnych" - złożenie oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania wskazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu umieszczonego we Wniosku,
i) . dla „rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru" - złożenie oświadczenia o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata umieszczonego we Wniosku..
Dokumenty, o których mowa w pkt b,c,d,e i f są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

IV. Weryfikacja zamieszczonych danych we Wniosku.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w celu weryfikacji podanych danych może zażądać niezwłocznego dostarczenia dokumentów potwierdzających stan faktyczny podany we Wniosku o Przyjęcie Dziecka do Przedszkola i w załączonych oświadczeniach lub może zwrócić sie do Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w ciągu 14 dni.
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wszystkie podawane we Wniosku dane winny być (pod odpowiedzialnością karną) zgodne ze stanem faktycznym W przypadku stwierdzenia (podczas weryfikacji) poświadczenia nieprawdy zawartej we Wniosku o przyjęcie Dziecka do Przedszkola, nastąpi dyskwalifikacja dziecka z rekrutacji..

V. Oświadczenia dotyczące danych osobowych
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz.1182 ze zm.) administratorem danych jest placówka, do dyrektora której kierowany jest wniosek, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie Wniosku. Rodzicowi przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz.1182 ze zm.) w związku z art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do placówki lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

VI. Pozostałe postanowienia
1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.
3. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
4. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.